Hva mener vi med brukermedvirkning?

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med pasienten eller brukeren. Det skal legges stor vekt på pasientens eller brukerens synspunkter når helse- og omsorgstjenestens tilbud utformes.

Hva betyr brukerperspektiv?

“Å anlegge et brukerperspektiv betyr at vi prøver å se et tilbud, eller behovet for det, fra den potensielle brukerens side” (1997,30). Her tar en utgangspunkt i verdier som er allmenne som menneskerettigheter.

Hva menes med systemnivå?

Et systemnivå inkluderer her organisasjoner og nærmiljø, der fagutøverne og brukerrepresentantene blir sett på som en del av systemet. Et individnivå omfatter de aktørene som deltar i en slik samhandling; brukerne og de profesjonelle.

Hva heter de tre nivåene brukermedvirkning deles inn i?

Brukermedvirkning på tre nivå

  • Individnivå
  • Tjeneste-/systemnivå
  • System-/politisk nivå

Hva legger du i begrepet brukermedvirkning og hvorfor er dette viktig?

Brukermedvirkning i helsetjenesten handler om at brukere, pasienter og pårørende inngår i et samarbeid med fagpersoner på ulike nivåer. Det innebærer å inkludere brukere i beslutningsprosesser knyttet til egen helse, utvikling av tjenester og tilbud eller innen styring på overordnet nivå.

I hvilke lover finner du noe om brukermedvirkning?

Retten til brukermedvirkning er lovfestet, blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven (7) § 3–1. Det innebærer at pasienten/brukeren har rett til å medvirke i valg, utforming og anvendelse av tilbud, både ved planlegging og gjennomføring. pasient- og brukerrettighetsloven § 3–2.

Hva menes med medvirkning?

Medvirkning betyr at man har muligheten til å si sin mening om noe, og at meningen blir lyttet til.

Hva er forskjellen på brukermedvirkning på individnivå og systemnivå?

Brukermedvirkning på individnivå betyr at den som benytter seg av tjenestetilbudet får innflytelse på dette. Brukermedvirkning på systemnivå handler om at brukere inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltakende i planleggings- og beslutningsprosesser fra start til mål.

Hva er et tjenestenivå?

Det er vanlig å skille mellom brukermedvirkning på tre ulike nivåer, henholdsvis individ-, tjeneste- og systemnivå. Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter samarbeider med fagpersoner fra tjenesteapparatet i de enhetene hvor den praktiske utførelsen av tjenestene skjer.

Hvorfor medvirkning?

Medvirkning er å bli hørt, det er å delta i viktige beslutninger, og det er å bli tatt på alvor. Å medvirke betyr at man får innflytelse på prioriteringer og beslutninger som kan ha konsekvenser for en selv, men også for andre mennesker som kan ha andre ønsker og interesser.

Hvilke rettigheter har man som pasient?

Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist. Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon. Retten til taushet om personlige opplysninger. Retten til innsyn i egen journal.

Hvilke rettigheter har befolkningen til psykisk helsehjelp?

Pasienter og brukere har etter loven rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra kommunen. Loven slår fast at helsehjelp som utgangspunkt bare kan gis med en pasients samtykke. Bare hvis det finnes grunnlag for det i lov, kan helsehjelp gis uten samtykke.