Wat is rechtsopvolging onder bijzondere titel?

Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is erfopvolging. Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door. » Meer over overdracht overdracht, door. » Meer over verjaring verjaring en door onteigening, en voorts op overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.

Wat betekent onder bijzondere titel?

Verkrijging onder bijzondere titel is een verkrijging van eigendom door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.

Wat is een legaat ten algemene titel?

Een legaat onder algemene titel is dat waarbij de erflater een gedeelte vermaakt van de goederen waarover hij volgens de wet mag beschikken, zoals de helft, een derde, of al zijn onroerende goederen, of al zijn roerende goederen, of een bepaald gedeelte van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen.

Wie zijn rechtsopvolgers onder algemene titel?

Wanneer men goederen verkrijgt onder algemene titel betekent dit dat men een rechtsvoorganger opvolgt in zijn gehele vermogen of een evenredig deel daarvan. De focus ligt op het continueren van de rechtspositie van die rechtsvoorganger: een geheel vermogen of een deel daarvan gaat ‘en bloc’ over.

Wat is geen vorm van verkrijging van een goed onder bijzondere titel?

Verkrijging door overdracht komt veruit het meest voor. Dat gebeurt bijvoorbeeld door levering op grond van een koopovereenkomst. Degene die verkrijgt onder bijzondere titel verkrijgt in principe niet de verplichtingen, maar wel de rechten (arrest Blaauboer/Berlips).

Wat valt onder het vermogensrecht?

Het vermogensrecht is onderdeel van het privaatrecht en omvat het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Twee grote gebieden binnen het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het erfrecht behoort ook deels tot het vermogensrecht.

Wat is een titel in het recht?

Het begrip “titel” ziet op de rechtsgrond voor een overdracht: een verbintenis uit overeenkomst of uit de wet, dan wel een ander rechtsfeit dat aan de overdracht ten grondslag ligt, en op grond waarvan de rechthebbende gehouden is er voor te zorgen dat het over te dragen goed tot het vermogen van een ander dient te …

Wat is een algemeen legataris?

persoon aan wie of instelling waaraan een algemeen legaat is vermaakt. Voorbeelden: De algemeen legataris krijgt een algemeen legaat.

Wat is een legataris?

Via een testament kun je iemand ook een legaat nalaten. Dit betekent dat de overledene jou iets nalaat dat speciaal voor jou is. Bijvoorbeeld een specifiek meubelstuk, een auto of een som geld. Ontvang jij een legaat, dan ben je een legataris.

Wat is het verschil tussen verkrijging onder algemene titel en verkrijging onder bijzondere titel?

Bij verkrijging onder algemene titel treedt de verkrijger als het ware in de schoenen van de vorige eigenaar (bijvoorbeeld na overlijden) en bij verkrijging onder bijzondere titel verkrijgt de verkrijger de zaken en/of rechten op basis van bijvoorbeeld een koopovereenkomst.

Wie zijn rechtverkrijgenden?

v./m. (-s), iemand die door koop of erfenis een ander in een bepaald recht opvolgt (b.v. erfgenaam of koper): bedingen voor zich zelven en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden.

Wat is een stoffelijk voordeel?

B. Verschaffen stoffelijk voordeel/ wat verkregen is in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld voordeel. Deze rechten zijn niet overdraagbaar, maar het grootste gedeelte van de vermogensrechten kun je overdragen.