Wat is een interdisciplinaire samenwerking?

Interdisciplinair samenwerken houdt in dat niet uitsluitend vanuit een eigen referentiekader maar ook vanuit die van uw collega naar een situatie wordt gekeken. En ook wat u kunt bijdragen aan het oplossen van een probleem dat de ander ervaart.

Wat is interdisciplinaire kunst?

Kunstenaars kunnen gespecialiseerd werken binnen de lijntjes van één discipline, maar ze mogen natuurlijk ook best verschillende media en vakgebieden combineren en uitproberen. En specialisten uit verschillende disciplines kunnen ook samen iets bijzonders creëren.

Wat is interdisciplinaire zorg?

Interdisciplinair werken Bij ‘interdisciplinair’ werken gaat het om gemeenschappelijke doel- stellingen en verantwoordelijkheid voor de zorg van een patiënt. De hulpverlening komt vanuit verschillende disciplines, gecoördineerd en afgestemd op de noden van de patiënt. 3 De arts werkt nauw samen met andere disciplines.

Wat is het verschil tussen interprofessioneel en interdisciplinair?

Bij interdisciplinair handelt iedere professional binnen de grenzen van zijn eigen vak en worden taken onderling verdeeld en afgestemd. Bij interprofessioneel samenwerken voeren de professionals discipline overstijgende teambesluiten en vakoverstijgende handelingen uit.

Wat is interdisciplinair?

Het begrip interdisciplinariteit betekent letterlijk ‘tussen de disciplines’. Het gaat om een benaderingswijze in de wetenschap waarbij men zich niet beperkt tot de eigen discipline (vakgebied), maar waar een tussenpositie wordt gecreëerd. Soms is dat door de perspectieven van verschillende wetenschappen te combineren.

Wat is interdisciplinair onderwijs?

Interdisciplinair onderwijs brengt verschillende collega’s en afdelingen samen. Interdisciplinair onderwijs stimuleert een heterogene samenstelling van studenten binnen een vak of opleiding en zorgt voor veel interactie. Het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs kan een andere vorm van vernieuwing brengen.

Wat is een interdisciplinaire opleiding?

Bij interdisciplinair onderwijs worden verschillende disciplines geïntegreerd binnen één opleidingsonderdeel. Zo kunnen studenten uit verschillende opleidingen samen werken binnen één project of kunnen docenten uit verschillende disciplines les geven aan eenzelfde studentengroep.

Wat is transdisciplinaire zorg?

Bij transdisciplinair werken vervagen de grenzen van de disciplines omdat men elkaars discipline zo goed kent en men zich in samenspraak en samenwerking gedeeltelijk op elkaars werkterrein begeeft. Men gaat vakoverschrijdend werken en soms taken van elkaar overnemen voor zover dit kan of nodig is.

Waarom interdisciplinair samenwerken?

Er kunnen nieuwe disciplines en/of vakoverstijgende inzichten ontstaan. Dit kan het doel zijn. De vakken en disciplines leveren elk hun bijdrage in een groter project. Ze hebben elkaar niet nodig om een probleem op te lossen of tot inzichten en activiteiten te komen en kunnen misbaar zijn in een project.

Wie zit er in een interdisciplinair team?

In het interdisciplinaire team hebben alle teamleden zowel taken die specifiek zijn voor hun discipline als taken die gemeenschappelijk en complementair zijn. Bepaalde taken kunnen zo specifiek zijn dat daaruit een eindverantwoordelijkheid volgt.

Wat is het verschil tussen multidisciplinair en interdisciplinair?

De kern van de multidisciplinaire aanpak is dat een thema of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken, maar de disciplines/vakken niet integreren. Bij de interdisciplinaire aanpak hebben de verschillend vakken/disciplines elkaar nodig om een probleem op te lossen of een vraag te onderzoeken.

Waarom interdisciplinair onderzoek?

Zo’n grote, complexe missie vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Alleen door expertise vanuit verschillende richtingen te combineren, kunnen we sleutelproblemen identificeren en antwoorden bieden voor de vragen van vandaag, en die van morgen.